วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาต เพื่อแสดงตนว่ามีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ และต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับของคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุ 5 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด เนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงคุณภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการทางการศึกษาและสังคมทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นต่อbloggerของเรา

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก